Monthly Archives: October 2010

Blessing for Newlywed Couples

Shu yo, kono atarashii fuufu ni megumi yutakana shukufuku wo oatae kudasai. Itsumade mo, otagai ni, ai shiai, tasuke ai, yurushi ai, soshite, subarashii katei wo kizukaremasu you ni, Shu Iesu Kirisuto no mina ni yotte oinori itashimasu. AMEN. 主よ、この新しい夫婦に恵み豊かな祝福をお与えください。いつまでもお互いに愛し合い、助け合い、許しあい、そして素晴らしい家庭を築かれますように、主イエスキリストのみ名によってお祈り致します、アーメン。

Posted in Prayers | Comments Off on Blessing for Newlywed Couples